fbpx Skip to main content

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

obchodní společnosti
Martin Brindza – zlatník
se sídlem: Rumburská 523/1, Praha 9 , 19000.

identifikační číslo: 01523961
vedený u Městského úřadu Praha 9
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: martinbrindza.cz

Neplátce DPH.

Číslo pucnovního úřadu: 11572/1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Pokud spotřebitel smluvní stranou není, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění). Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu martinbrindza.cz a že s nimi souhlasí.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

Objednat zboží může kupující těmito způsoby: Osobně na adrese: Rumburská 253/1, Praha.Emailem: info@martinbrindza.cz
Jakákoliv z výše zmíněných forem objednávek je závazná. Prostřednictvím internetového obchodu: www.martinbrindza.cz
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

Před zasláním nezávazné objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Nezávaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „nezávazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.Prodávající neprodleně po obdržení nezávazné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) –

• Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky

(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (vždy písemně na info@martinbrindza.cz ) Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Zhotovitel je oprávněn od zákazníka požadovat složení zálohy za objednané zboží a stanovit datum splatnosti takové zálohy a zbytku sjednané ceny.

V případě, že nebude sjednaná cena zboží uhrazena je zhotovitel oprávněn nevydat zákazníkovi zboží až do úplného zaplacení sjednané ceny zboží.

Zákazník bere na vědomí, že údaje týkající se vzhledu, materiálu, velikosti, ryzosti, povrchové úpravy a dalších vlastností požadovaného zboží je možné dodatečně měnit pouze se souhlasem zhotovitele.

Zákazník bere na vědomí, že v případě, že se nedostaví k převzetí zboží, popřípadě k jeho zkoušce, v dohodnutý termín, je zhotovitel oprávněn zboží po uplynutí lhůty šesti měsíců od prvního termínu převzetí či zkoušky, na který se zákazník nedostavil, prodat jakékoli třetí osobě nebo požadovat na zákazníkovi uhrazení sjednané ceny zboží v plné výši.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce veškeré nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. jméno, popř. obchodní firma objednatele, IČ, DIČ, určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z.

Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

3. Cena zboží

• Kupujícímu je dodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem cenu a termín dodání. Ceny v obchodě jsou koncové. Slevy z akcí, narozeninové zvýhodnění a další se nesčítají.

4. Způsoby platby

Platba v hotovosti při osobním odběru zboží.

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, veden v Českých korunách
č. 2101268443/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, veden v Euro
IBAN – CZ6020100000002401298126 vedený u společnosti Fio banka.

Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

Zákazník bude prodávajícím písemně vyzván o uhrazení zálohy na vykonání zakázky. Poklud nebude domluveno jinak, zahájení práce zhotovitelem nastane až připsáním smluvené částky na účet prodávajícího. Ta je vypočítána vždy individuálně od procenta z domluvené finální ceny, minimálně však 2 000,- Kč.

Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazením ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Origynál daňového dokladu – faktura, bude předložen k zakázce, při odevzdání.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby do 10 dnů od vystavení faktury.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Dodací podmínky

Zboží, které má prodávající na skladě, je připraveno k dodání okamžitě po potvrzení / uhrazení objednávky prodávajícím.

V jiném případě je jiný termín dodání uveden přímo u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího, nebo je termín dodání stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

U zboží, které prodávající na skladě nemá, jsou uvedené termíny dodání.

Jakékoliv případné odchylky ve lhůtě dodání sdělí prodejce kupujícímu emailem.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platnéobjednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

6. Způsoby dopravy

Česká pošta – Cenné psaní . Česká pošta – Balík na poštu. Česká pošta – Balík do ruky .
Kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s výše uvedeným způsobem dopravy.

Doručení zásilky Českou poštou do České a Slovenské republiky, je zdarma.

Doručení zásilky mimo Českou a Slovenskou republiku je vypočítáváno individuálně a hradí hokupující.

Osobní odběr na adrese Rumburská 253/1, Praha.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nesekupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z Vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

o se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

o zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

o zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižšícenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smysluustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodníinspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.8. Odstoupení od smlouvy

• Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele.

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. poštou, emailu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu § 53 odst. 7 o.z.

V takovém případě je kupující povinen:

(a) o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na adrese prodávajícího dle čl. 1. těchto Obchodních podmínek

(b) poté nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a se všemi prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu prodávajícího (Martin Brindza, Rumburská 253/1, Praha 9, 1900). Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na jeho účet do 30ti dnů od zpětného převzetí zboží.

Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření.

Ustanovení § 53 odst. 8 o.z. stanoví, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného nebo vyrobeného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu 2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:

a) objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh, který je dostupný pro prodávajícího, nebo

je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího

b) výrazným způsobem se změnila kupní cena, za kterou prodávající zboží nakupuje od dodavatelů a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky

c) po potvrzení objednávky zjistí prodávající skutečnosti, které zakládají důvodné obavy, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován emailem nebo telefonicky a bude s ním dohodnut další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny za zboží nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet co nejdříve.

• V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

9. Pravidla pro zacházení se zbožím

• Kupující se zavazuje dodržovat následující pravidla péče o zboží:

a) Používat zboží jen k účelům, ke kterým je určeno, zejména nenosit zboží při pracovní činnosti, tj. při práci na zahradě, praní, mytí nádobí apod.

b) Chránit zboží před chemickými vlivy, zejména zabránit přímému kontaktu s chemikáliemi všeho druhu, kosmetickými přípravky, přípravky na barvení vlasů, parfémy apod.

c) Nevystavovat zboží nadměrné vlhkosti, např. jej nenosit v termálních lázních, do sauny, do bazénu apod.

d) Opravy a jakékoliv úpravy zboží provádí prodejce, pokud se obě strany nedomluví jinak. Náklady za doručení zboží, hradí kupující.

e) Čištění zboží přenechat odborníkům, osobám vyučeným v oboru zlatnictví. V případě provádění čištění samostatně, používat pouze prostředky k tomu určené (zejména se nedoporučuje používat běžně dostupné chemické čističe, které nejsou určeny výlučně pro čištění materiálů, z nichž je zboží vyrobeno).

f) Chránit zboží před nárazy a mechanickým poškozením.

• V případě, že nebudou výše uvedená pravidla dodržována, může dojít i k trvalému poškození zboží, zejména jeho vzhledu, povrchové úpravy a tvaru. Takto vzniklá vada nezakládá odpovědnost prodejce za vady.

10. Záruční podmínky

Na dodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí (Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění). Postup reklamace a postup vyřizování reklamace řeší reklamační řád.

Doživotní záruka je poskytována nad rámec uzavřené kupní smlouvy a není tudíž právně ani jiným způsobem vymahatelná. Doživotní záruka se vztahuje výhradně na osobu kupujícího a není nikterak přenosná. Kupující ji může uplatnit při dodržování zásady správného používání, péče a nošením šperku, popsanými v odstavci č. 9 obchodních podmínek, mezi prodávajícím a kupujícím. Je podmíněná bezplatnou garanční kontrolou v dílně prodejce, jednou za dva roky od data uzavření kupní smlouvy. Náklady za dopravu při garanční prohlídce, hradí kupující.11. Ochrana osobních údajů Kupující zasláním své objednávky prodávajícímu vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího. Více v GDPR.Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy.

S osobními údaji, které kupující poskytl je prodávajícím nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění).

Registrační číslo na ÚOOÚ: 00045468
Puncovní značky, které musí být součástí obchodních podmínek subjektu obchodujícího s drahými kovy.

page8image23005840